Exerceo en privacy

Dit is de privacyverklaring van Schaatstrainingsgroep Exerceo, gevestigd te Zetten, Hammarskjöldpark 16, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 11056307, hierna te noemen: ‘Exerceo’.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@exerceo.nl.

In onderstaande tabel vindt u snel en eenvoudig met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel   

Welke persoonsgegevens   

Grondslag   

Bewaartermijn   

Ontvangers

Onderzoeken of u lid kan worden
en
het uitvoeren van de 
lidmaatschapsovereenkomst 1

 

 

- Voornaam 3
- Achternaam 3
- Adres 3
- Geboortedatum 3
- Telefoonnummer 3
- Mobiel nummer 3
- E-mail adres 3
- Foto 3

Uitvoering van de
overeenkomst

Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst.
Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd (binnen 6 maanden).

- KNSB
- DIJC
- IJsclub Rhenen

 

Administratie & facturatie 2

- Voornaam
- Achternaam
- Adres
- Telefoonnummer
- E-mail adres
- Bankgegevens
- Betaalgegevens

Uitvoering van de
overeenkomst

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

- Boekhouder
- Accountant
- Belastingdienst

Informeren over
specifieke trainingen

- Voornaam
- Achternaam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Mobiel nummer

Uitvoering van de
overeenkomst

Gedurende de looptijd van het lidmaatschap.

- Clubtrainers

Versturen digitale berichten

- Voornaam
- Achternaam
- E-mailadres

Uitvoering van de
   overeenkomst

   

Via clubsoftware
(Club Webware / All United)

Om onze digitale dienstverlening
te verbeteren

- Cookies (zie voor meer info
het sub kopje Cookies)
IP-gegevens

Toestemming

Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

- Websitebeheerder
- Analytics tools

Ter benadering na beëindiging
lidmaatschap.
Bijvoorbeeld voor een reünie
   of bijzondere gebeurtenis.

- Voornaam
Achternaam
- Adres
- Telefoonnummer
- E-mail adres

Toestemming

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

n.v.t.

Nadere specificatie betrokkenen:

  1. Leden, aspirant-leden, donateurs, gratis leden, ereleden, specifieke relaties, algemene relaties, sponsoren, crediteuren, deelnemers aan evenementen.
  2. Leden, aspirant-leden, donateurs, sponsoren, crediteuren, deelnemers aan evenementen.
  3. Zichtbaar op de online ledenlijst, die alleen te benaderen is door leden via een beveiligde login. Indien een lid niet op deze online ledenlijst vermeld wenst te worden, dan kan hij of zij dit melden via privacy@exerceo.nl.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Exerceo uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die Exerceo met u heeft, tenzij Exerceo wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Exerceo te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Exerceo op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Exerceo deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Exerceo hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Exerceo treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarige

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Exerceo. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Exerceo raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacybeleid

Exerceo past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Exerceo raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Exerceo er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Exerceo wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:
E-mailadres:
Telefoonnummer:   

Ciska Koole
privacy@exerceo.nl
0344-623711

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Exerceo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door het gebruik van gegevens dat plaatsvindt zonder Exerceo’s toestemming.

Downloads:

Over de club Overzicht